Đánh giá : “Giày tây da bò đen, không cột dây sang trong VO 3120x”